res2567.jpg
no_Gift.jpg
385702749_893964212521668_7132143677129244935_n.png
386705340_894629635788459_520232158048992220_n.jpg
386147577_893945229190233_8497144217236729465_n.jpg
386172561_893938609190895_8101222698934614332_n.jpg
fromvij.png
previous arrow
next arrow

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
--ผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสถานศึกษา (เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็สมัครเรียนได้)
--ผู้จบ ปวส. หรืออนุปริญญา ขึ้นไปเทียบโอนหน่วยกิตได้
--ผู้จบ ม. 3 สามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี แบบรายกระบวนวิชา หรือระบบ (พรี-ดีกรี) เพื่อสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนหลังจากจบ ม.6 ทำให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
เปิดรับสมัคร 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
สมัครทาง INTERNET ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2567
สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2567
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5453-1870-1 ต่อ 105
kitcai.jpg
manop.jpg
dCopy.jpg
155153.jpg
155164.jpg
155518.jpg
155519.jpg
155692.jpg
adCopy.jpg
riCopy.jpg
neng.jpg
nCopy.jpg
moCopy.jpg
meCopy.jpg
jeer1.jpg
itCopy.jpg
sarun.jpg
sopit.jpg
supa.jpg
suthum.jpg
thawatnun1.jpg
veerasat.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
previous arrow
next arrow
Image

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้สนใจสมัครเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 หลักสูตรคือ

ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ระดับปริญญาโท
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
จึงดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้สนใจเรียน ระยะเวลาสำรวจตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 เมื่อยอดผู้สนใจสมัครเรียนถึงเกณฑ์จะเปิดรับสมัครประมาณ เดือนพฤษภาคม 2567 และเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567
ในภาค 2 ปีการศึกษา 2567 มีกำหนดเปิดรับสมัคร จำนวน 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อยอดผู้สนใจสมัครเรียนถึงเกณฑ์จะเปิดรับสมัครประมาณ ปลายปี 2567 เริ่มเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ประมาณเดือนมกราคม 2568
ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสำรวจรายชื่อให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 054-531-870 ต่อ 105 หรือ www.facebook.com/Phrae.RU
กดลงชื่อ-->>https://forms.gle/FY7jBRJuphgqRGND7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน