มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา รับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือก และไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดอายุ รับทุกเพศทุกวัย ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญาตรี และปริญญาโท

ระบบ pre-degree

สะสมหน่วยกิตล่วงหน้า(Pre-degree) เพื่อเตรียม
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ
การศึกษาชั้น ม.ต้น หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป
หลักสูตรปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป

ส่วนภูมิภาค เปิดสอน 4 คณะ

สบายใจ สอบใกล้บ้าน ด้วยศูนย์สอบ 41 แห่ง ทั่วประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค เรียนและสอบที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 แห่งทั่วทุกภูมิภาค จัดสอบในศูนย์สอบ 41 แห่งประเทศ (ดูรายชื่อสาขาวิทยบริการและศูนย์สอบ คลิกที่นี่) อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยละ 50 บาท (พรีดีกรีหน่วยกิตละ 50 บาท)

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน 140 หน่วยกิต

คณะรัฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
เรียน 129 หน่วยกิต

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ
เรียน 132 หน่วยกิต
 

คณะสื่อสารมวลชน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิตอล
เรียน 126 หน่วยกิต

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม