34884_n.jpg
images/pr65/66.jpg
2.jpg
images/pr65/sira40.jpg
images/pr65/kunram.jpg
images/pr65/ivp.jpg
previous arrow
next arrow
kitcai.jpg
manop.jpg
dCopy.jpg
155153.jpg
155164.jpg
155518.jpg
155519.jpg
155692.jpg
adCopy.jpg
riCopy.jpg
neng.jpg
nCopy.jpg
moCopy.jpg
meCopy.jpg
jeer1.jpg
itCopy.jpg
sarun.jpg
sopit.jpg
supa.jpg
suthum.jpg
thawatnun1.jpg
veerasat.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
previous arrow
next arrow
Image

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

 • ผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกสถานศึกษา (เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ก็สมัครเรียนได้)
 • ผู้จบ ปวส. หรืออนุปริญญา ขึ้นไปเทียบโอนหน่วยกิตได้
 • และผู้จบ ม. 3 สามารถสมัครเข้าเรียน แบบรายกระบวนวิชา หรือระบบ (พรี-ดีกรี) เพื่อสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนหลังจากจบ ม.6 ทำให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
 • ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน ***เรียนออนไลน์ สามารถเรียนย้อนหลังได้***
เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา คือ
 1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 3. คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
 4. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5453-1870-1 ต่อ 105
www.phrae.ru.ac.th #มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ #เรียนต่อ #แพร่
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2566  (ช่วงที่ 2)โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 3) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง*รายละเอียดเพิ่มเติม*
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา2566 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 3) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง*รายละเอียดเพิ่มเติม*
 • (รอบที่ 3 ) ขยายการรับสมัคร ปริญญาโท MBA รุ่นที่ 2 สาขาวิทยาบริการฯ จ.แพร์ ภาค 1/2566 *รายละเอียดเพิ่มเติม*
 • ขยายการรับสมัคร ปริญญาโท MBA รุ่นที่ 2 สาขาวิทยาบริการฯ จ.แพร์ ภาค 1/2566 *รายละเอียดเพิ่มเติม*
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มที่ 3) รุ่นที่ 2 (ประกาศช่วงที่ 1) *รายละเอียดเพิ่มเติม*
 • เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ภาค 1/66  รายละเอียดเพิ่มเติม www.mba-campus.ru.ac.th
 • แบบสำรวจผู้สนใจสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566 ((รายละเอียด))
 • ประกาศ มร.รับสมัครนักศึกษา TCASS66 ((อ่านรายละเอียด))
 • (สาขาฯจ.แพร่) ประกาศ เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเก็ยรติ วังหวัดแพร่ เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566 Click!!
 • (สาขาฯจ.แพร่) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
  • 1. ราคากลางและร่างชอบเขตของงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1 จำนวน 1 งาน Click!!
  • 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Click!!
  • 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1 จำนวน 1 งาน Click!
 • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แก้ไขช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2566 ((อ่านรายละเอียด))

 • วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 • การตั้งหน่วยปฐมพยาบาลระหว่างการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 47 ((อ่านราบละเอียด))

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน