Login Form

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2558  1 ธ.ค.57-16 เม.ย.58
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
       จำหน่ายใบสมัคร 23 ก.พ.58 - 6 ก.ค.58
       สมัครเรียน 22-25 พ.ค.58 , 27 มิ.ย.58 - 6 ก.ค.58

รายละเอียดสมัครเรียน ระดับปริญญาโท รายละอียดสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ระบบรับสมัคร ONLINE คลิกเลยๆ
3. รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาโท
4. โครงสร้างหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
5. โครงสร้างหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
6. โครงสร้างหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดการรับสมัคร