Login Form

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2558  1 ธ.ค.57-16 เม.ย.58
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
       จำหน่ายใบสมัคร 23 ก.พ.58 - 6 ก.ค.58
       สมัครเรียน 22-25 พ.ค.58 , 27 มิ.ย.58 - 6 ก.ค.58

รายละเอียดสมัครเรียน ระดับปริญญาโท รายละอียดสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ระบบรับสมัคร ONLINE คลิกเลยๆ
3. รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาโท
4. โครงสร้างหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
5. โครงสร้างหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
6. โครงสร้างหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
2. รายละเอียดการสมัครเรียน
3. รายละเอีดยหลักสูตร คณะนิติศาสตร์
4. รายละเอียดหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
5. รายละเอียดหลักสูตร คณะสื่อสารมวลชน
6. รายละเลียดหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
7. คำอธิบายรายวิชา