FAQ

คำถามที่พบบ่อย

การลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่
มหาวิทยาลัยได้จัดทำ “ปฏิทินการศึกษา”

ที่เป็นตารางกำหนดวันสำคัญต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาใช้วางแผนการศึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยกำหนดการดังกล่าวประกอบด้วย

 • วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม)
 • วันลงทะเบียน (ออนไลน์, ไปรษณีย์, ด้วยตนเอง)
 • วันลงทะเบียนสอบซ่อม
 • วันสอบระบบ e-Testing
 • วันบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • วันสอบซ่อม
 • วันสอบไล่
ดูปฏิทินการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของรอบรั้วรามฯ  คลิกที่นี่

นอกจากนี้ นักศึกษาดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนี้
สวป.  http://www.regis.ru.ac.th

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน
ค่าลงทะเบียนเรียน (ป.ตรีภาคปกติ+พรีดีกรี ส่วนภูมิภาค)
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ทำอย่างไร ?
เทอมนี้เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง (ตาราง ม.ร.30)
การรีเกรด

งานทะเบียนนักศึกษา

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาจนครบระยะเวลาตามหลักสูตรเมื่อลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากนักศึกษาต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ช่องทางการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ดำเนินการที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิทยบริการฯ

นักศึกษาส่วนกลาง : ดำเนินการได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ อาคาร สวป. ชั้น 2
นักศึกษาส่วนภูมิภาค : ดำเนินการได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง
เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. ปิดบริการในวันหยุดราชการ

 

ดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์

นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านทางไปรษณี ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

  จากนั้นนำเอกสารใส่ซอง ส่งมาถึงมหาวิทยาลัย
  จ่าหน้าซองมาที่ : ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

ดำเนินการผ่านทางอีเมล

นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านทางอีเมล ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลด) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

  ส่งมาที่อีเมล aobregis02@gmail.com

 

ตรวจสอบรายชื่อการลาออก

เมื่อนักศึกษายื่นแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อการลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่หลังจากวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ได้ที่
– ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.​ ชั้น 2
– บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1-2 อาคาร สวป.
– เว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) www.regis.ru.ac.th

ตอนนี้ฉันขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือยัง ?
การแจ้งขอเปลี่ยนชื่อ, สกุล, คำนำหน้า, ยศ
การขอใบเช็คเกรด/ทรานสคริปต์แบบยังไม่จบการศึกษา
การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
การแจ้งจบการศึกษา

การสอบไล่

สอบเมื่อไหร่
มหาวิทยาลัยได้จัดทำ “ปฏิทินการศึกษา”

ที่เป็นตารางกำหนดวันสำคัญต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาใช้วางแผนการศึกษาได้ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยกำหนดการดังกล่าวประกอบด้วย

 • วันเริ่มบรรยาย(เปิดเทอม)
 • วันลงทะเบียน (ออนไลน์, ไปรษณีย์, ด้วยตนเอง)
 • วันลงทะเบียนสอบซ่อม
 • วันสอบระบบ e-Testing
 • วันบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
 • วันสอบซ่อม
 • วันสอบไล่
ดูปฏิทินการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของรอบรั้วรามฯ  คลิกที่นี่

นอกจากนี้ นักศึกษาดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ ได้จากเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดังนี้
สวป.  http://www.regis.ru.ac.th/
รอบรั้วรามฯ https://www.aroundram.com/yearplan/

หรือดูรายละเอียดได้จาก “ตารางสอบไล่รายบุคคล” ในหัวข้อถัดไป

วิชา…. สอบวันไหน ?
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
เมื่อไหร่มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบ
การสอบซ้ำซ้อนคืออะไร

การสอบแบบ e-Testing

การสอบแบบ e-Testing คืออะไร
 • การสอบแบบ e-Testing คืออะไร

  • การสอบแบบ e-Testing เป็นการสอบรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี ส่วนกลาง เปิดสอบเฉพาะภาค 1, 2 และภาคฤดูร้อน
  • นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามปกติเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing
  • สามารถลงทะเบียนขอสอบแบบ e-Testing ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดให้สอบเท่านั้น
  • สามารถเลือก วันสอบ เวลาสอบ ได้ตามความสะดวก
  • เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในห้องสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ (ไม่ใช่การสอบที่บ้าน)
  • ข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย(ตัวเลือก)เท่านั้น ไม่มีข้อสอบแบบอัตนัย(เขียนคำตอบ)
  • การสอบ e-Testing ใช้ระบบคลังข้อสอบหมุนเวียนสลับกัน จะลอกกันไม่ได้
  • เมื่อทำข้อสอบเสร็จ จะทราบผลการสอบในทันที
  • หากสอบ e-Testing ผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคอีก(ห้ามเข้าสอบปลายภาค)
  • หากสอบ e-Testing ไม่ผ่าน ยังสามารถเข้าสอบปลายภาคได้อีกครั้ง
  • มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอสอบ e-Testing (จะขอสอบ e-Testing หรือไม่ก็ได้)
ลงทะเบียนขอสอบ e-Testing ต้องทำอย่างไร
สอบถามข้อมูลการสอบ e-Testing ได้ที่

สำเร็จการศึกษาแล้ว

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การขอใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา (Transcript)
การขอใบรับรองสภา ฯ
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม