บุคลากรในหน่วยงาน

Image

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Image

รศ.จักรี ไชยพินิจ

ตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่
Image

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักงาน สาขาวิทยบริการจังหวัดแพร่
Image

นายวสิษฐ์พล ปัญญาสงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หน่วยวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Image

นายภูษิต คำร้อย

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานสารสนเทศ
หน่วยคอมพิวเตอร์ ( IT )
- หน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
Image

นายวิญญู กอบแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
- หน่วยกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา
Image

นางสุณิสา ปัญญาสงค์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
- หน่วยสารบรรณ /การเจ้าหน้าที่และผลิตเอกสาร

Image

นายธวัชชัย อำนวยพรเลิศ

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
งานสารสนเทศ
- หน่วยห้องสมุดและบริการสืบค้น
- หน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
Image

นายสุวิทย์ หนองกาวี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษา
- หน่วยแนะแนวและ
บริการวิชาการ
- หน่วยกิจการนักศึกษา/ส่งเสริมและพัฒนา
Image

นางสาวรวีรัตน์ ธนวัฒน์สิริกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
- หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ


Image

นายเอกพันธุ์ เสนะสุทธิพันธุ์

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
งานสารสนเทศ
- หน่วยคอมพิวเตอร์ ( IT )
- หน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณ
- หน่วยประชาสัมพันธ์

Image

นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยลังกา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
- หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ

Image

นายประเสริฐ จันตะปะตุ

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
งานบริหารและธุรการ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


Image

นายวสันต์ หงส์เจ็ด

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
งานบริหารและธุรการ
- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Image

นายพันชัย ศรีใจวงศ์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
งานบริหารและธุรการ
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม