ม.รามฯแพร่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณภาพเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่”

ม.รามฯแพร่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณภาพเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่”

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณภาพเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่” วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “นักส่งเสริมคุณภาพเชิงพื้นที่ จังหวัดแพร่” ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำ/ผู้แทน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการองค์ความรู้ เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกัน การแปลงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม