ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ปณิธาน

ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้การบริการการศึกษา ของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
     2. เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในลักษณะเรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน
     3. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้านวิชาการมากขึ้น สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     4. เผื่อผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี

วิสัยทัศน์

    เป็นสาขาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา
2.ให้บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
3.ส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4.ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านบริหารจัดการ

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม