xnxx.com

india desi xnxxx
xhamster.com
sexporndays
Free sex film akü servis
aydınlı çekici xpornrelax.com
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
xhaloporn.com Free sex tube

chudai xxx movie

chudai xxx movie

sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org

adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net
sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click

xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net telexxxporn.com
xxxsextresxxx.com
bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net
tweensexxx.com
sexmagporn.xyz
fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz
freexxxvideosporn.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz
pornvixx.xyz
telexporn.xyz
xxxmobilporno.net
freepornvideosite.info
pornshares.co
xvideos xxx videos

ประวัติและความเป็นมาของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

     จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของ ศ.ประจำรังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 โดยร่วมมือกันจัดตั้งสาขาวิทยบริการฯ ในลักษณะของการขยายห้องเรียนและบริการเพื่อการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างใกล้ชิดกับ อาจารย์ผู้สอนและได้รับบริการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

     จังหวัด แพร่โดยนายทรงวุฒิ งามมีศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ส่งโครงการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเริ่มแรกจังหวัดแพร่จะเป็นผู้จัดหาสถานที่ตั้งถาวรและสร้างอาคารเรียน หลังแรกพร้อมอุปกรณ์ ส่วนมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับผิดชอบเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเป้าหมายว่าจะสามารถรับนักศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา

 

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่

     จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 555 กิโลเมตร
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดพะเยา และลำปาง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดน่าน 
  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และสุโขทัย 

     การ จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยสภาจังหวัด สภาตำบลและกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน โดยสภาตำบลป่าแมตได้อนุมัติให้ใช้ที่สาธารณะเด่นยวง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 103 ไร่ 47 ตารางวา ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2540

     ด้านงบ ประมาณการก่อสร้างนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้บริจาคงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารเรียนถาวรหลังแรก จำนวน 6 ล้านบาทเป็นเบื้องต้น ประชาชนในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดแพร่ พ่อค้า คหบดีและประชาชนในจังหวัดแพร่ ได้ร่วมมือกันสมทบทุนบริจาคสร้างอาคารเรียน จนกระทั่งอาคารแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการสร้างทั้งหมดประมาณ 9.5 ล้านบาท และมีการตัดถนนสายตรงจากศาลากลางจังหวัดแพร่ไปยังที่ตั้งถาวรโดยได้รับ บริจาคที่ดินจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ซึ่งโยธาธิการจังหวัดแพร่รับผิดชอบในการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างถนนลาด ยาง สายมหาโพธิ์ ถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯ

     ใน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแต่งตั้งให้ รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ประสานงานระหว่างจังหวัดแพร่กับมหาวิทยาลัยราม คำแหง ต่อมาในปี 2541 อธิการบดีได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ดังนี้

  พ.ศ. 2541 - 2544 รองศาสตราจารย์กัลยาณี ธาระสืบ
  พ.ศ. 2545 - 2546 รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (รักษาการแทน)
  พ.ศ. 2546 - 2549 รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน
  พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ค.) รองศาสตราจารย์สุพรรณี มังคะลี
  พ.ศ. 2550 - 2556 รองศาสตราจารย์วิชัย ธนรังสีกุล
  พ.ศ. 2556 - 2557 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สมบูรย์
  พ.ศ. 2559 (มี.ค. - เม.ย.) รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ( รักษาราชการแทน )
  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ คงสง

     ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นที่สาธารณะอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ประมาณ 103 ไร่ 47 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีอาคารเรียน 2 หลัง โดยใช้แบบแปลนเดียวกัน มีลักษณะเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ขนาด 30 x 30 เมตร โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณหลังละ 1,488 ตารางเมตร และมี อาคารโรงอาหาร 1 หลัง ขนาด 504 ตารางเมตร