xnxx.com

india desi xnxxx
xhamster.com
sexporndays
Free sex film akü servis
aydınlı çekici xpornrelax.com
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
xhaloporn.com Free sex tube

chudai xxx movie

chudai xxx movie

sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org

adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net
sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click

xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net telexxxporn.com
xxxsextresxxx.com
bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net
tweensexxx.com
sexmagporn.xyz
fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz
freexxxvideosporn.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz
pornvixx.xyz
telexporn.xyz
xxxmobilporno.net
freepornvideosite.info
pornshares.co
xvideos xxx videos

ปรัชญา

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ปณิธาน

ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้การบริการการศึกษา ของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดแพร่ สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
     2. เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในลักษณะเรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้าน
     3. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้านวิชาการมากขึ้น สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     4. เผื่อผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี

วิสัยทัศน์

    เป็นสาขาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา
2.ให้บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
3.ส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4.ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านบริหารจัดการ